Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo u cilju daljnjeg praćenje situacije i poduzimanje mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj 164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, na hitnoj telefonskoj sjednici održanoj 12.03.2020. godine,
sukladno odredbi člana 4. Poslovnika o radu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane novim koronavirusom (COVID -19), donio je
sljedeću
NAREDBU
1. Shodno Naredbi Federalnoga kriznoga stožera od 12.03.2020. godine obustavlja se rad dječijih vrtića na području Kantona od najmanje 15 dana od dana donošenja ove naredbe.
Rok: Odmah
2. Shodno Naredbi Federalnoga kriznoga stožera od 12.03.2020. godine, nalaže se svim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima u Kantonu Sarajevo da u toku
promjenjene epidemiološke situacije, odnosno u uslovima kada je SZO proglasila pandemiju novog koronavirusa (COVID-19) ne napuštaju Federaciju BiH ni po kom
osnovu.
Rok: Kontinuiran do daljnjeg
3. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 20-20/2020.12. marta 2020. godine
PREDSJEDNICA KRIZNOG ŠTABA KMZ Sarajevo
Prof, dr. med. sc. Aida Pilav