Krizni Štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo u cilju daljnjeg praćenje situacije i
poduzimanje mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane
novim koronavirusom (COVID -19). koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH. V. broj
164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, na hitnoj telefonskoj sjednici održanoj 11.03.2020. godine.
Sukladno odredbi člana 4, Poslovnika o radu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona
Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane novim Coronavirusom (COVID -19). donio je sljedecu

NAREDBU
1. Shodno naredbi Federalnoga kriznoga štaba od 11.03.2020. godine obustavlja se
nastava u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama u Kantonu Sarajevo u trajanju od 15 dana.
Rok: Odmah.

2. Shodno Naredbi Federalnoga kriznoga stožera od 11.03.2020. godine obustavljaju se
održavanja kulturnih i sportskih dogadaja na području Kantona Sarajevo u trajanju od
15 dana.
Rok: Odmah,

3. Shodno Naredbi Federalnoga kriznoga stožera od 11.03.2020. godine obustavljaju se
održavanja sportskih treninga za djecu i mlade, u trajanju od 15 dana u Kantonu Sarajevo.
Rok: Odmah.

4. Obustavljaju se svi odlasci zdravstvenih radnika u inostranstvo na organizirane
stručne i naučne skupove kao i na turistička putovanja u inostranstvo.
Rok: Kontinuirano do daljnjeg.

5. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 16-20/2020 godina
10. marta 2020. godine Sarajevo
PREDSJEDAVAJUĊI-
KRIZNOG ŠTABA KMZ
Prof. dr. med. se. Aida Pilav