JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Tel: 124, 033 -611-111
Broj za savjete sa ljekarom:
033-722-345