Premašili očekivanja i planove !!!

Centar za edukaciju hitne medicinske pomoći ¨Prim dr Silva Rizvanbegović¨ JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo je u 2019. godini nastavio je sa uspješnim radom.

Aktivnosti su provođene kontinuirano u cilju obuke i treninga medicinskog osoblja Zavoda, koje pruža hitnu medicinsku pomoć građanima Kantona, odnosno vrši zbrinjavanje i hitni tretman hitnog/životno ugroženog pacijenta, tj. “spašavanje života”, na teritoriji Kantona Sarajevo, kako bi adekvatno odgovorilo postavljenom zadatku.

U Centru za edukaciju su organizirana aktuelna stručna predavanja za medicinsko osoblje Zavoda (ljekari i hitni medicinski tehničari) u skladu sa najnovijim informacijama i smjernicama iz oblasti urgentne medicine, u cilju unaprjeđenja struke u skladu sa međunarodnim standardima.

Održano je u prvih šest mjeseci 5 predavanja iz oblasti urgentne medicine za ljekare i 4 predavanja iz oblasti urgentne medicne za hitne medicinske tehničare.

Održan je prvi redovan trening osoblja ZHMP, kojim se održava nivo znanja i vještina i spremnosti na odgovor zadatku (internistički slučaj).

Program obuke iz osnovnih mjera održavanja života za populaciju tj. BLS/AED (Basic Life Support/Automated External Defibrillator) za nemedicinski profil provodio se u dogovoru sa zainteresiranim organizacijama.

U prvih šest mjeseci održano je ukupno 25 kurseva, tokom kojih je 435 kandidata završilo obuku.

 

Ukupan broj kurseva u prvih šest mjeseci 2019. godini:

           BLS/AED kurs (laici i med. profil)                                        17

           BLS/AED recertifikacija kurs (laici i med.profili)                   4

           HMTinstruktorski  kurs (medicinski tehničari)                     1

           ALS kurs                                                                                 3

           UKUPNO                                                                              25

    

Ukupan broj kandidata na kursevima u prvih šest mjeseci 2019. godini: 

 

           BLS/AED kurs (laici i med. profil)                                       312

           BLS/AED recertifikacija kurs (laici i med.profili)                  65

           HMT  instruktorski kurs (medicinski tehničari)                      8

           ALS kurs (doktori medicine)                                                 50

         

           UKUPNO                                                                              435

U prvih šest mjeseci održan je veći broj kurseva i veći je broj polaznika koji su završili pojedine kurseve nego ukupni broj kurseva i ukupni broj kandidata pojedinačno tokom proteklih godina.

Vršena je obuka pripravnika (doktori medicine, doktori stomatologije, magistri farmacije, inžinjeri zdravstvenih nauka, medicinske sestre/tehničari) koji dio pripravničkog staža provode u ZHMP.

Ukupnan broj pripravnika u prvih šest mjeseci je bio 371.

Edukatori Centra za edukaciju izveli još jednu generaciju studenata medicine i stomatologije u sklopu višemjesečne edukacije iz oblasti prve i hitne medicinske pomoći za studente I godine Medicinskog i Stomatološkog  fakulteta Sarajevo School of Science and Technology, ukupno 34 studenta.

I u narednom periodu Centar za edukaciju će nastaviti sa radom s ciljem da budemo što bolji i kompetentniji za zadatke koji nam prethode. Nastavit ćemo na radu i edukaciji građana na podizanju svijesti o značaju osnovnih mjera održavanja života, VAŠE RUKE MOGU SPASITI NEČIJI ŽIVOT!