Aktivnosti 2019-te godine

Edukativni centar JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo  osnovan je u cilju obuke i treninga medicinskog osoblja Zavoda. Aktivnosti su provođene kontinuirano u cilju obuke i treninga medicinskog osoblja Zavoda, koje pruža hitnu medicinsku pomoć građanima Kantona, odnosno vrši zbrinjavanje i hitni tretman hitnog/životno ugroženog pacijenta, tj. “spašavanje života”, na teritoriji Kantona Sarajevo, kako bi adekvatno odgovorilo postavljenom zadatku.
Prema rješenju Federalnog Ministarstva zdravstva (broj rješenja 02-37-7481/14) JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo je ovlaštena ustanova za edukaciju kojoj se odobrava obavljanje edukacije iz oblasti hitne medicinske pomoći. Edukacija iz oblasti hitne medicinske pomoći  obavlja se saglasno planovima i programima edukacije utvrđenim u Pravilniku o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći.
Trenutno u edukativnom centru u procesu edukacije aktivno učestvuju 24 edukatora (12 specijalista urgentne medicine i 12 HMT instruktora)

CILJ 1: Kontinuirano pružanje kvalitetne, sigurne i efikasne zdravstvene zaštite u domenu  urgentne medicine na teritoriji Kantona Sarajevo.

MJERA 1. Za postizanje ovog cilja neophodno je:

 1.  jačanje timskog rada,
 2. obnavljanje znanja i  vještina iz oblasti zbrinjavanja trauma pacijenta,
 3. obnavljanje znanja i  vještina iz oblasti naprednih mjera održavanja života,
 4. usvajanja znanja i vještina iz oblasti urgentne medicine,
 5. upoznavanje sa novim saznanjima i smjernicama iz odabranih oblasti urgentne medicine.

AKTIVNOSTI: U navedene aktivnosti bi bili uključeni svi medicinski radnici JU ZHMP KS (ljekari i medicinski tehničari) kroz obavezne redovne treninge dva puta godišnje (trauma i internistički slučaj). U periodu prije redovnih treninga bi bila po dva termina za vježbanje. Tako da bi tokom godine  u učionici bili najmanje  šest puta. S tim da za one medicinske radnike koji nakon završenog redovnog treninga edukatori utvrde da njihovo znanje i vještine nisu na zadovoljavajućem nivou, organizovat će se dodatni termini u učionici.

CILJ 2: Kontinuirana edukacija ljekara i medicinski tehničara iz oblasti urgentne medicine.

MJERA 2. Za postizanje ovog cilja neophodno je:

 1. organizovanje ACLS kursa
 2. organizovanje HMT kursa
 3. organizovanje ITLS kursa
 4. organizovanje PEPP kursa
 5. organizovanje POET kursa
 6. upoznavanje sa novim saznanjima i smjernicama iz odabranih oblasti urgentne medicine
 7. edukacija iz komunikacijskih vještina
 8. praćenje predavanja organizovanih od strane kantonalnih i federalnih komora (Ljekarska/lječnička komora i Komora medicinskih sestara/tehničara)
 9. upoznavanje sa novim preparatima na tržištu
 10. učešće na proširenom stručnom kolegiju

AKTIVNOSTI: Navedeni kursevi bi se održali kad se steknu uslovi za održavanje (broj kandidata i materijalna sredstva).
Stručna predavanja su u skladu sa najnovijim informacijama i smjernicama iz oblasti urgentne medicine, sve u cilju unaprjeđenja struke u skladu sa međunarodnim standardima za medicinsko osoblje Zavoda.
U navedene aktivnosti bi bili uključeni svi medicinski radnici (ljekari i medicinski tehničari) kroz predavanja koja će se organizovati mjesečno u Edukativnom centru za ljekare i za medicinske tehničare (deset predavanja za ljekare i deset predavanja za medicinske tehničare godišnje) gdje bi predavanja o aktuelni temama bila pripremana od strane naših uposlenika, po potrebi uz učešće stručnjaka  iz pojedinih oblasti. Predavanja bi bila bodovana od strane nadležne komore, uz obavezu redovnog slanja izvještaja sa spiskom prisutnih ljekara i medicinskih tehničara.

U suradnji sa farmaceutskim firmama organizovala bi se predavanja o novim preparatima na tržištu.

Prošireni stručni kolegij podrazumijeva izvještaje o reanimacijama, kao i o drugim zanimljivim slučajevima iz oblasti urgentne medicine, sa akcentom na kvalitet pisanja izvještaja i prezentacije uz primjenu standarda i smjernica, stručnu diskusiju o prezentiranom slučaj te razmjenu iskustava.

CILJ 3: program obuke za novozaposlene u JU ZHMP KS.

MJERA 3. Za postizanje ovog cilja neophodno je:

 1. upoznavanje sa radom i organizacionom strukturom JU ZHMP KS
 2. organizovanje BLS/AED kursa
 3. organizovanje ALS kursa
 4. organizovanje HMT kurs
 5. organizovanje ostalih kurseva

AKTIVNOSTI: Novozaposleni medicinski kadar (doktori medicine i medicinski tehničari) prolaze neophodne kurseve (BLS/AED, ALS, HMT kurs) koji se organizuju kada se stekne dovoljan broj kandidata.
Novozaposleni nemedicinski kadar prolazi BLS/AED kurs koji se organizuju kada se stekne dovoljan broj kandidata.

CILJ 4: program obuke pripravnika.

MJERA 4. Za postizanje ovog cilja neophodno je:

 1. upoznavanje sa radom i organizacionom strukturom JU ZHMP KS
 2. upoznavanje sa radom prijemno trijažne ambulante urgentne medicine
 3. upoznavanje sa radom medicinskih ekipa na terenu
 4. upoznavanje sa radom u pozivnom centru
 5. organizovanje predavanja iz BLS/AED-a

AKTIVNOSTI: Obavlja se obuka pripravnika (medicinski tehničari/sestre, doktori medicine, doktori stomatologije, magistri farmacije, inženjeri zdravstvenih nauka, medicinske sestre/tehničari) koji dio pripravničkog staža provode u Zavodu.
Pripravnici koji dio pripravničkog staža provode u JU ZHMP KS obavljaju staž u predviđenom broju dana u centralnom objektu. Predavanja iz BLS/AED-a za sve pripravnike su obavezni i organizuju kada se stekne dovoljan broj kandidata (jedan do dva puta mjesečno).

CILJ 5: program obuke i edukacije za medicinsko osoblje iz drugih zdravstvenih ustanova.

MJERA 5. Za postizanje ovog cilja neophodno je:
 edukacija iz BLS-a i primjene AED-a
– organizovanje BLS/AED kursa
– edukacija iz ALS-a
– organizovanje ALS kursa
– organizovanje HMT kursa
– organizovanje ostalih kurseva

AKTIVNOSTI: U skladu sa Pravilnikom o organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći prema kojem članovi tima iz člana 37. ovog pravilnika trebaju imati završenu dodatnu edukaciju iz oblasti hitne medicinske pomoći, kao i kontinuirano se educirati u skladu sa ovim pravilnikom (Sl. Novine FBiH br. 98/13 i 51/17). U dogovoru sa zainteresiranim ustanovama obavlja se edukacija iz prehospitalnog tretmana urgentnog pacijenta. Kursevi se obavljaju kada se stekne dovoljan broj kandidata.

CILJ 6: program obuke i edukacije iz prve pomoći.

MJERA 6. Za postizanje ovog cilja neophodno je:
 edukacija i upoznavanje šire populacije o značaju BLS-a i primjeni AED-a
– organizovanje BLS/AED kursa
– organizovanje prilagođenih BLS/AED kurseva

AKTIVNOSTI: U skladu sa evropskim i svjetskim trendom obuke nemedicinskog osoblja kontinuirano se obavlja i edukacija iz prve pomoći za populaciju tj. BLS/AED (Basic Life Support/Automated External Defibrillator) u dogovoru sa zainteresiranim institucijama i pojedincima.
Prilagođeni BLS/AED kursevi su predviđeni za institucije kod kojih se zbog specifičnosti poslova trebaja obraditi posebne teme (vatrogasci, GSS, policija, itd.)

CILJ 7: stručna podrška medicinskom osoblju.

MJERA 7. Za postizanje ovog cilja neophodno je:

 1. pružiti stručnu podršku ljekarima
 2. pružiti stručnu podršku medicinskim tehničarima

AKTIVNOSTI: Ljekare i hitne medicinske tehničare motivirati i pružiti stručnu i moralnu podršku u pripremi i prijavi stručnih radova radi učešća na kongresima, simpozijumima i drugim stručnim sastancima.

CILJ 8: Suradnja sa visokoškolskim ustanovama.

MJERA 8. Za postizanje ovog cilja neophodno je:

 1. Nastavak suradnje sa Medicinskim fakultetom SSST (Sarajevo School of Science and Technology)
 2. uspostavljanje suradnje sa drugim visokoškolskim ustanovama

AKTIVNOSTI: organizovati teoretski dio (predavanja) i praktični dio (vježbe) nastave u skladu sa planom i programom iz predmeta urgentne medicine. Raditi na uspostavljanju i proširenju suradnje sa visokoškolskim ustanovama