OŽIVLJAVANJE ODRASLIH

OŽIVLJAVANJE KOD ODRASLIH

Šta je srčani zastoj?
Srčani zastoj je stanje u kojem dolazi do prestanka rada srca, što dovodi do gubitka svijesti, prestanka disanja i cirkulacije. Zapamtite rano prepoznavanje zastoja srca i rano započinjanje kompresija povećava procenat preživljavanja. Za procjenu pacijenta koristite već opisani osnovni pristup unesrećenom.

Šta je oživljavanje, kardiopulmonalna reanimacija – CPR?

Oživljavanje je skup postupaka i mjera koje koristimu u slučaju srčanog zastoja s ciljem ponovnog uspostavljanja cirkulacije.

Postupci oživljavanja kod odraslih
PROVJERITE SIGURNOSTI
PROVJERITE SVIJESTI, AKO NE ODGOVARA
POZOVITE POMOĆ, HMP I AED-e
PROVJERITE PULS, NEMA PULSA
RADITE 30 KOMPRESIJE
PROVJERITE, OTVORITE DISAJNI PUT I DAJTE 2 UPUHIVANJA
NASTAVITE OŽIVLJAVANJE 30:2
KAD STIGNE AED-e, UKLJUČITE GA I PRATITE GLASOVNE UPUTE

Prvi korak: Bezbjednost
Procijenite bezbjednost, terena, ličnu i pacijenta.
Drugi korak: Provjera stanje svijesti
Provjeravate stanje svijesti, glavu pacijenta fiksirate stavljanjem dlana na čelo pacijenta i pokušavate ga dozvati uz lagano lupkanje po ramenu. Pacijent ne reagira, bez svijesti je, odmah tražite da neko alarmira HMP i donese AED-e. Ako ste sami pozovite HMP i ako je AED-e u blizini upotrijebite ga.


Treći korak: Provjera cirkulacije
Provjeravate prisustvo pulsa na vratu pacijenta do 10 sekundi, istovremeno posmatrate da li ima pomjeranja grudnog koša. Puls provjeravate tako što slobodnom rukom spustite dva do tri prsta na žlijeb ispod Adamove jabučice na karotidnu arteriju, izvršite pritisak dovoljno jak da osjetite pulsacije. Ako ne osjetite pulsacije puls nije prisutan, pacijent ne diše.


Četvrti korak: CPR – bez odgađanja počnite sa kompresijama grudnog koša
Započinjete oživljavanje pacijenta, radite 30 kompresija na grudni koš pacijenta. Radite kompresije tako što kleknete pored grudnog koša pacijenta sa jednim koljenom u nivou pacijentove glave,a drugo koljeno u nivou gornjeg dijela grudnog koša, postavljate se okomito i spuštate korijen dlana jedne ruke na sredinu grudne kosti (preciznije na srednji dio donje dvije trećine grudne kosti) i stavite korijen dlana druge ruke na tu ruku, isprepletite prste obje ruke, ispružite laktove i vršite pritisak na grudnu kost, dubine 5-6 cm, brzina kompresija treba da bude od 100-120 u minuti.
Kompresije i otpuštanje grudnog koša moraju jednako trajati. Ne smijete vršiti pritisak na rebra, samo na grudnu kost. Ne smijete prilikom izvođenje kompresija vršiti pritisak na kraj grudne kosti, zato što možete nanijeti povrede unutrašnjih organa. Prilagodite svoje pritiske na grudni koš konstituciji i dobnoj skupini pacijenta, pogrešno je pravilo da nema uspješne reanimacije bez slomljenih rebara.
Preporuka je ako su prisutna dva spasioca da se mijenjaju svake 2 minute, zbog zamora. Umor značajno umanjuje kvalitet kompresija. Pacijent mora biti na tvrdoj podlozi prilikom izvođenja kompresija.
Cilj kompresija je održavanje dotoka kiseonika ka vitalnim organima. Nakon 3-5 minuta bez kiseonika dolazi do nepovratnih oštećenja mozga.


Peti korak: Provjera, otvaranje disajnog puta i vještačka ventilacija
Nakon 30 kompresija na grudni koš, provjeravate disajni put, ako ima sadržaja očistite, zatim otvarate disajni put zabacivanjem glave i podizanjem donje vilice, dajete dvije vještačke ventilacije usta na usta pacijenta ili usta na masku, ako je raspoloživa.
Upuhujete polagano u trajanju 1 sekunde i pratite da li se grudni koš diže. Vještačku ventilaciju usta na usta vršite tako što dlanom ruke koja je na čelu pacijenta fiksirate glavu, a sa palcem i kažiprstom iste ruke pritisnete mekani dio nosa, drugom rukom otvarate usta, povlačite donju vilicu, držite disajni put otvorenim i svojim usnama obuhvatite usta pacijenta i polagano upušete zrak, vodeći računa da zrak ulazi u disajni put pacijenta. Nakon jednog upuhivanja odmaknite svoja usta od pacijenta i omogućite da zrak izađe, a nakon toga ponovite postupak vještačke ventilacije.
Zrak koji upuhujete bi trebao slobodno da prolazi kroz disajni put, ako postoji otpor, to bi mogao biti znak opstrukcije disajnog puta. Ako se pušu obrazi pacijenta dok upuhujete i to je znak da zrak ne prolazi. Razlog može biti ili opstrukcija disajnog puta ili disajni put niste otvorili. Problem rješavate ponavljanjem manevra već opisanog za otvaranje disajnog puta. Ako i dalje zrak ne prolazi, primjenjujete metode za rješavanje opstrukcije disajnog puta. Ako je disajni put kompromitovan svi Vaši napori u provođenju mjera oživljavanja biće uzaludni.
Nastavljate oživljavanje u omjeru 30 kompresija : 2 ventilacije, do dolaska AED-e aparata ili 2 minute (5 ciklusa CPR-a).

               
Šesti korak: Uključujete AED-e
Drugi spasilac donosi AED-e, uključujete aparat i slijedite glasovne upute aparata. Postavljate samoljepljive elektrode na grudni koš pacijenta, prema slikovnoj uputi na samim elektrodama.
Sedmi korak: Analiza ritma i isporuka energije
Aparat analizira ritam i isporučuje elektrošok samo ako je prepoznao ritam kao šokabilan.
U TOKU ANALIZE, NE SMIJETE DODIRIVATI PACIJENTA!!!
U TOKU ISPORUKE ŠOKA NE SMIJETE DODIRIVATI PACIJENTA !!! Pratite glasovne upute aparata.

Osmi korak: Nastavljate CPR
Nakon isporuke energije aparat daje glasovnu uputu da nastavite sa CPR-om 2 minute. Radite 30 kompresija na grudni koš pacijenta a 2 vještačke ventilacije usta na usta ili usta na masku ako Vam je raspoloživa.
Deveti korak: Ponovna analiza ritma
Nakon dvije minute CPR-a aparat daje glasovnu uputu, „odmaknite se“, poštujte glasovne upute aparat, ne smijete dodirivati pacijenta u momentu analize i isporuke šoka. Aparat analizira ritam i isporučuje energiju ako je prepoznao ritam kao šokabilan.


Deseti korak: Nastavljate CPR, pratite glasovne upute aparata
Nastavljate CPR po glasovnim uputama aparata 2 minute. Nakon toga slijedi ponovna analiza ritma, ne dodirujte pacijenta dok aparat analizira ritam . Ako aparat nakon analize ne prepozna ritam kao šokabilan, provjeravate prisustvo pulsa na vratu pacijenta. Ako je puls odsutan, nastavljate CPR.
Ako je puls prisutan, provjeravate da li pacijent diše, metodom gledam slušam i osjećam. Ako pacijent ne diše, dajete mu 10 ventilacija u minuti, u svakoj šestoj sekundi jedna ventilacija.
Ako pacijent diše, stavljate ga u bočni položaj i pratite do dolaska HMP.


Može i bez tabele ako je previše!!!!!
Postupak nakon analize ritma AED-a aparata
Da li je aparat prepoznao ritam kao šokabilan
Da – ritam je šokabilan Ne – ritam nije šokabilan
Aparat isporučuju energiju Provjeravate prisustvo pulsa na vratu pacijenta
Nastavljate CPR, po glasovnim uputama aparata Ne osjećate pulsacije na vratu pacijenta – nema pulsa Prisutan puls na vratu pacijenta
CPR 2 min Nastavljate oživljvanje – CPR Provjeravate da li pacijent diše
Pratite glasovne upute aparata, sačekajte analizu, ne dirajte pacijenta tokom analize CPR 2 minute Ako ne diše Ako diše
Pratite glasovne upute aparata, sačekajte analizu, ne dirajte pacijenta tokom analize Dajete 10 ventilacija u minuti Bočni položaj i pratite pacijenta

Kada prestajete sa mjerama oživljavanja?
Mjere oživljavanja provodite:
– sve dok ne stigne HMP
– dok pacijent ne počne davati znakove života
– do iznemoglosti spasioca.