AUTOMATSKI EKSTERNI DEFIBRILATOR-AED

SCA (sudden cardiac arrest) iznenadni srčani zastoj povezan najčešće sa ventrikularnom fibrilacijom (VF) vodeći je uzrok iznenadne neočekivane smrti u svijetu. Preživljavanje osoba koje su doživile iznenadni srčani zastoj sa svakom minutom se smanjuje za 7-10%, tako da već preživljavanje nakon 12 minuta je manje od 5%. Najčešći uzrok iznenadnog srčanog zastoja je ventrikularna fibrilacija i preživljavanje ovih osoba zavisi od brzog tretmana defibrilacije, koji je jedini pravi lijek u tom momentu, gdje se elektro šok isporučuje i time pokušava pokrenuti normalan srčani ritam.
Rana defibrilacija je ključan faktor u kardiopulmonalnoj reanimaciji i preživljavanju osoba koje su doživjele SCA.
Rano prepoznavanje osobe koja je doživjela SCA, upučivanje poziva hitnoj medicinskoj službi, rano započinjanje osnovnih mjera održavanja života i rano korištenje AED aparata (automatskog eksternog defibrillator) značajno povečavaju šansu da osoba preživi.

Automatski eksterni defibrillator-AED je mali, prenosni uređaj, vrlo jednostavan za korištenje, čija je osnovna zadaća isporuka elektro šoka (električne struje) osobi koja je doživjela SCA usljed poremečaja ritma (VF-ventrikularna fibrilacija i VT bez pulsa-ventrikularna tahikardija bez pulsa). AED aparati od momenta uključivanja daju glasovne i tekstualne upute i vode Vas kroz procedure osnovnih mjera održavanja života. AED vrši analizu ritma i preporučuje ili ne preporučuje defibrilaciju, zavisno od ritma koji je analizirao.

Sam AED aparat je siguran za upotrebu i jednostavan za korištenje. Namjenjen je za korištenje od strane svih koji su završili obuku iz prve pomoći, osnovnih mjera održavanja života. Javno su dostupni. U svijetu se koristi univerzalni znak za AED aparat i gdje god da vidite ovaj znak AED aparat je u blizini.

Kako koristiti AED (automatski eksterni defibrillator)

⦁ Provjera sigurnosti- provjerite da li je okruženje sigurno i da li je bezbjedno prići pacijentu, vodeći računa o svojoj lično bezbjednosti

⦁ Provjeriti stanje svijesti pacijenta- dozivanjem pacijenta i tapšanjem po ramenima provjeriti da li je pacijent svjestan ili ne, da li reaguje. Pri tome jednom rukom fiksirajući glavu pacijenta zbog Vaše bezbjednosti I zbog bezbjednosti pacijenta

⦁ Uputiti poziv na 124- ako pacijent ne reagije, nije svjestan uputite poziv službi hitne medicinske pomoći na broj 124 i pošaljite nekoga da donese AED aparat

⦁ Provjerite da li pacijent ima pulsa i da li se odiže grudni koš (da li diše), ako ne

⦁ Započnite CPR (kardiopulmonalnu reanimaciju) sa 30 kompresija

⦁ Disajni put- Provjerite dali pacijent ima nešto u ustima i nosu (strano tijelo, sadržaj), ako ima odstranite i zabacite glavu unazad. Time ste otvorili disajni put pacijentu

⦁ Ventilacije- pacijentu dajte dvije ventilacije, usta na usta, usta na nos.

⦁ Nastavite sa kompresijama

⦁ Kada stigne AED aparat- bez prekidanja CPR-a postavite elektrode i uključite aparat

⦁ Dalje sljedite govorne upute AED aparata do dolaska ekipe hitne medicinske pomoći