ACLS

ACLS kurs (Advanced Cardiovascular Life Support – napredno kardiovaskularno održavanje života) u trajanju od tri dana,ukupno 24 sata, podrazumijeva obuku i usvajanje vještina neophodnih za napredno kardiovaskularno održavanje života tj. vještačko disanje i vanjsku masažu srca, algoritmi za Cardiac arrest: asistolija/BEA (bespulsna elektirčna aktivnost) i ventrikularna fibrilacija-VF/ventrikularna tahikardija-VT bez pulsa, usklađeno s CPR SMJERNICAMA 2015, napredno održavanje zračnog puta (orofaringealni tubusi, nazofaringealni tubusi, endotrahealna intubacija, laringealna maska, combitubus), defibrilacija, kardioverzija, transkutani pejsing, VF/VT šok rezistentna, kardiovaskularna farmakologija, akutni koronarni sindrom, simptomatska bradikardija, nestabilna tahikardija, stabilna tahikardija, akutni moždani udar.
Podrazumijeva obuku i usvajanje naprednih vještina neophodnih za procjenu i inicijalni tretman kardiovaskularnih hitnosti u prehospitalnoj fazi tj. na mjestu događaja i u transportu.
Promoviše timski rad i zahtijeva primjenu specijalne opreme.

Program kursa podrazumijeva prethodnu teoretsku pripremu kandidata za interaktivno učešće u prikazima slučajeva te uvježbavanje odgovarajuće reakcije u zadatoj kardiovaskularnoj hitnosti (Megacode)
Program kursa je osmišljen da se kroz slučajave kardiovaskularnih hitnosti i savladavanje algoritama, u skladu sa ACLS konceptom i Smjernicama 2015, polaznici kursa osposobe za hitnu i odgovarajuću reakciju tj. procjenu, i tretman urgentnih kardiovaskularnih slučajeva.
Zadnji dan kursa je određen za provjeru usvojenog znanja tj. polaganje teoretskih i praktičnih testova.

Kurs se sastoji od:
– Predavanja
– Stanica za praktične vještine (Airway, CPR, TCP, Megacode)

Po završenom programu obuke svi kandidati koji uspješno završe teoretski i praktični dio obuke će dobiti uvjerenje-certifikat o provedenom programu tj. osposobljenosti za primjenu naprednih kardivaskularnih mjera održavanja života (ACLS).
Kurs je namijenjen doktoima medicine, specijalizantima i specijalistima svih oblasti medicine.

Više kurseva

 • BLS/AED kurs

  BLS/AED kurs (Basic Life Support – osnovno održavanje života sa upotrebom AED-Automatski eksterni defibrilator)

 • PHTLS

  PTLS (Prehospital Trauma life Support)

 • HMT kurs

  HMT kurs (Kurs za hitne medicinske tehničare)

 • PEPP kurs

  PEPP kurs (Pediatric Education for Prehospital Professionals)