Sa ciljem unapredjenja optimalnih standarda sigurnosti u procesu pružanja zdravstvene zaštite i validne certifikacije za gore navedeno, menadžment JU ZHMP KS imenovao je koordinatora i tim za kontrolu kvalitete, a naš koordinator, od 29.04.21. započeo je sa obukom.
Suština ove edukacije je osposobiti koordinatora za kvalitet koji će uz podršku tima zaduženog za kvalitet, svakodnevno upravljati programom poboljšanja sigurnosti i kvaliteta u JU ZHMP KS te održavati veze s Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH.
JU ZHMP KS je prva hitna pomoć koja je krenula sa procesom Certifikacije kod nadležne Agencije, a kroz naše ustaljene “Standardne operativne procedure” koje su u skladu sa svjetskim smjernicama, bit ćemo u mogućnosti da postavimo standarde u zbrinjavanju vitalno ugroženog pacijenta za svaku hitnu pomoć na teritoriji FBiH kroz rad i ovlasti AKAZ-a.
Certifikacijski standardi su optimalni standardi sigurnosti u skladu sa članom 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i članom 12. Zakona o apotekarskoj djelatnosti kojima se obezbjeđuju sigurni sistemi rada i sigurno radno okruženje u zdravstvenim ustanovama i obavezna je za sve zdravstvene ustanove.
Brojni su benefiti koje ova Certifikacija donosi samoj zdravstvenoj ustanovi, ali i za korisnike zdravstvene zaštite koji osim poboljšanja same zdravstvene usluge, mogu očekivati i: povjerenje da certificirana/akreditirana ustanova zadovoljava standarde sigurnosti, kvaliteta i stručnosti zdravstvenih profesionalaca; povjerenje da je zdravstvena ustanova privržena stalnom unapređenju svojih usluga i postizanju optimalnog standarda zaštite; povjerenje da mogu očekivati pravičan odgovor na svoje potrebe; povjerenje da kroz učinkovite mehanizme rješavanja žalbi mogu dobiti satisfakciju…..